26-апрель.2022-жыл.Чыгыш таануу жана тарых факультетинде илим жумалыгынын экинчи куну.

2022-04-30 14:47:28 13

26-апрель.2022-жыл.Чыгыш таануу жана тарых факультетинде илим жумалыгынын экинчи куну. I. Кафедралардын илимий баяндамалары: Башталышы: 13.00 Баяндамаларга регламент – 10-15 мүнөт. 1. “Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу” кафедрасы “Адам жана коом предметин окутууда инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү” деген темада баяндама. Баяндамачы: т.и.к., доцент Апышова А.К. 2. “Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология” кафедрасы “Кыргыздардын материалдык маданияты тарыхый-энографиялык булак катарында (Алтай жана Кыргызстан ортосундагы экспедициянын материалдарынын негизинде)” деген темада баяндама. Баяндамачы: т.и.к., доцент Сатыбалдиева Ч.Т. 3. “Чыгыш таануу” кафедрасы Чыгыш таануу кафедрасы тарабынан даярдалган “Кыргызстандагы чыгыш таануунун жана африка таануунун актуалдуу маселелери” аттуу баяндама. Баяндамачы: т.и.к., доцент Бөтөнөев Ж.С II. “Илим жана жаштар” - студенттердин илимий иштеринин презентациялары (регламент 5-7 мүнөт) Студенттердин баяндамалары: 1. Боромбаева Эльвира – “Кыргызстандагы маданий-тарыхый мурастарын коргоо, сактоо, пайдалануу жана өнүктүрүү маселелери” 2. Эрмаматова Бааргул – “Балдарды тарбиялоо: заманбап технологиянын тийгизген таасири” 3. Абдинаби кызы Нуркыз – “Кыргызстандагы миграциялык процесстер: себептери жана көйгөйлөр” 4. Марсбекова Майрам – “Экстремизм и терроризм: современные глобальные проблемы общества” 5. Байыш кызы Айтунук – “Кыргыздардын салттуу тамак-аштары: тыюулар жана ишенимдер” 6. Шермамат уулу Ынтымак - “Кыргыз кыздарынын азыркы коомдогу орду” 7. Келдибек кызы Акмарал – “Азыркы мезгилдеги мугалимдик кесиптин орду жана ролу” 8. Айбек кызы Курманжан – “Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын учурдагы көйгөйлөрү жана аны чечүү жолдору” 9. Нурматова С. – “Кыргыз-япон дипломатиялык байланыштары: учурдагы абалы жана келечеги” 10. Таалайбеков Т. - “Кыргыз-түрк дипломатиялык байланыштары: учурдагы абалы жана келечеги” 11. Тологонова Кыял - “Роль К.Тыныстанова в приобретении независимости Кыргызской Республики”