7-февраль, 2023-жыл. Факультетте илимий иштерди талкуулоо...

2023-02-08 08:17:18 0

7-февраль, 2023-жыл. Факультетте илимий иштерди талкуулоо... Тарых факультетинде Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология кафедрасынын окутуучусу Атаканова Гулмира Асилбековнанын "Кыргызстандагы жер-суу реформасынын жүргүзүлүшү, натыйжалары (XX кылымдын 20-жылдары)" 07.00.02 - Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы талкуудан өттү. Жыйынтыгында, аталган илимий иш ачык коргоого бир добуштан сунушталды.