Кафедрада окутуулучу предметтер

Предметтин аталышы

1

Жакынкы чет өлкөлөрдүн тарыхы

2

Соңку жаңы мезгилдин тарыхы (чыгыш)

3

СЭББ окутуунун усулу

4

Орто кылымдардын тарыхы (батыш, чыгыш)

5

Адистикке киришүү

6

Адам жана коом

8

Россиянын тарыхы

9

Эл аралык мамилелердин тарыхы

10

Жаңы мезгилдин тарыхы (батыш)

11

Соңку жаңы мезгилдин тарыхы (батыш)

12

Жаңы мезгилдин тарыхы (чыгыш)

13

Байыркы дүйнөнүн тарыхы

Жогорудагы предметтерди окутуу менен биздин максатыбыз студенттерге чет өлкөлөрдүн тарыхын, тарыхнаамасын жана алардын тарыхый булактарын, эл аралык мамилелерди үйрөтүү болуп саналат. Окутулуп жаткан предметтер окутуунун интерактивдүү усулдарынын эффективдүү формаларын жана жаңы методикалык ыкмаларды колдонуу менен иш алып барылууда. Сабактардын єтїлїї деўгээли мамлекеттик стандарттык талаптарга толук жооп берет.
Кафедрадагы окутуучулар факультеттин "социалдык-экономикалык билим берүү" багытындагы окуп жаткан 1-курсунан 4-курсуна чейинки сабактардын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн окутуп келишүүдө. Ошондой эле 4-курстардын педагогикалык жана мамлекеттик практикаларды уюштуруп, жетектешет. Кафедра бүтүрүүчү кафедра болуу менен "социалдык-экономикалык билим берүү" багытындагы студенттер «Жалпы тарых» жана «Тарыхты окутуунун усулу» боюнча мамлекеттик экзамендерди тапшырышат.