Жекече иш пландарынын толтурулушу

Кафедранын бардык окутуучуларынын жеке иш пландары бар. Жогорку окуу жайларынын талабына ылайык жеке пландар таза жана сапаттуу толтурулган. Окутуучулардын жеке пландары декан тарабынан бекитилген. Окуу жылынын биринчи жана экинчи жарым жылдыктарынын пландары, анын аткарылышы кафедра тарабынан текшерилип, кол коюлат. Окутуучулардын окуу жүктөмү окуу планына ылайык аныкталат, кафедранын жыйынында бекитилет. Анын аткарылышы жылына эки жолу кышкы жана жайкы сессиялардын жыйынтыгында текшерилет. Кафедра окутуучуларынын коомдук милдеттери бөлүштүрүлгөн:

Аты жөнү

Коомдук иштер

Эскертүү

1

Кадыров Т.Д. т.и.к., профессор

Кафедра башчысы

2

Адилбаев Ж. т.и.к., профессор

Аксакалдар Кеңешинин төрагасы

3

Эрмекбаев К.м. улук окутуучу

Дене тарбия иштеринин төрагасы

4

Осмонова Б.А. улук окутуучу

Аялдар кеңешинин төрагасы

5

Айтбаев Т.А. улук окутуучу

улук окутуучу

6

Маразыков Н.К. доцент

Кафедранын тарбия иштери боюнча жоопкер

7

Апышева А.К. доцент

Усулдук кеңештин төрайымы жана колледж боюнча жоопкер

8

Дүйшөнбаева А.Б. т.и.к., доцент

Илимий иштер боюнча жоопкер

9

Жумашова Г.С. т.и.к., доцент Кафедранын иш кагаздары боюнча жоопкер Кафедранын мүчөлөрү т.и.к., доцент Г. С. Жумашова факультетте магистратура бөлүмүнө жооптуу, т. и. к., доцент Г. Э. Чыныкеева декандын илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча орун басар жана улук окутуучу Эрмекбаев К. М. факультеттин практика боюнча жооптуу болуп дайындалган.