Профессордук-окутуучулук курамы тарабынан жүргүзүлүп жаткан окуу-усулдук иштер

Окуу усулдук иш алып баруу кафедранын ишмердїїлїгїнїн негизги багыттарынын бири. Бул багытта жїргїзїлгєн иштер: кафедранын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан тїзїлгєн лекциялык фонд, ар бир предмет боюнча тїзїлгєн жумушчу программалар, модулдук, экзамендик тесттерди тїзїї, экзамендик билеттерди жана МАКтын суроолорун иштеп чыгуу, окутуучулардын єз ара сабакка катышуусун, студенттердин єз алдынча иштєєсїн уюштуруу, студенттерге жекече жана тайпалык консультацияларды уюштуруу, кєрсєтмє куралдарды (окуу картасы, схема, таблица) даярдоо жана окуу-усулдук колдонмолорду, шилтемелерди, кєрсєтмєлєрдї иштеп чыгуу жана аларды окуу процессинде пайдалануу. Кафедрада окуу-усулдук иштер боюнча жооптуу окутуучу А.Султанова окуу жылына карата планын тїзїп, ошонун негизинде иш алып барат. Кафедранын окутуучусу жана кафедранын усулчусу А. Султанова тарабынан илим жумалыгында “Интергацияланган Жаран таануу курсунун мектепте окутулушу” аттуу илимий-усулдук семинар уюштурулду. Семинарга мектепте иштеген мугалимдер да чакырылып, доклад жасашты. Жыйынтыгында катышкандар чоў тажрыйбаларга ээ болуп ЖОЖ жана мектеп байланышы пайда болду.