Коомдук-тарбиялык иши

Коомго керектїї, ар тараптуу єнїккєн, туруктуу атуулдук позициясы бар, мекенин сїйгєн, анын келечегине кайдыгер карабаган, патриот, ден соолугу чын, руханий дїйнєсї бай, жогорку билимдїї адистерди даярдоо кафедранын негизги милдеттеринен болуп саналат. Университеттин, факультеттин бул багытта иш жїргїзгєн структуралары менен биргеликте кафедранын курамы, кураторлор пландуу иш алып барышат. Жыл сайын окуу жылынын башында кафедранын коомдук-тарбиялык иш планы иштелип чыгып, кафедранын ишмердїїлїгїндє жетекчиликке алынуучу негизги иш кагазы болуп эсептелет. Ошондой эле кафедра мїчєлєрї шаарыбызда, республикабызда болуп жаткан ар кандай коомдук иш чараларга, акцияларга активдїї катышат.