Илимий-изилдөө иши

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы “Дїйнєлїк жана Ата мекен тарыхын окутуудагы методологиялык маселелер” (жаўы кєз караш)" аттуу жалпы илимий теманын їстїндє илимий-изилдъъ иштерин жїргїзїшєт. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы ОшМУда жана Кыргызстанда єтїїчї илимий конференцияларга активдуу катышышат.

Аталышы Өткөрүлгөн жери жана убактысы Катышуучу-лардын саны Уюштуруучу-лар
1 Кыргыздын тунгуч этнограф айымы К. Мамбеталиеванын 70 жылдыгына карата чыгарылган китептердин ачылышына арналган жыйын Бишкек шаары, 2013-жыл, 5-апрель Т.и.к., доцент Жумашова Г.С. Кыргыз улуттук университети
2 Борбордук Азиядагы Улуу Кыргыз каганатынын түзүлгөдүгүнүн 1170 жылдыгына арналган “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдардагы мамлекеттүүлүгүнүн жана маданиятынын алкагында” аттуу II эл аралык илимий жыйын Бишкек шаары, 2013-жыл, 15-16-ноябрь Т.и.к, профессор Кадыров Т.Д. Т.и.к., доцент Жумашова Г.С. Кыргызстандын Президенти А. Ш. Атамбаевдин колдоосу астында
3 Көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер А. Масалиевдин 80 жылдык мааракесине арналган илимий конференция ОшМУ, 18-май, 2013-жыл Кафедра мүчөлөрүнүн баары Кыргызстан тарыхы кафедрасы
4 Тарыхчы илимпоз жана эл мугалими С.А. Токтогоновдун 100 жылдык мааракесине арналган “Өрнөктүү өмүр” аттуу илимий конференция ОшМУ, 2013-жыл, 25-октябрь Кафедра мүчөлөрүнүн баары Тарых-юридика факультети
5 Н. Исановдун 70 жылдык мааракесине арналган “Өрнөктүү өмүр” деп аталган илимий конференция ОшМУ, 2013-жыл, 4-октябрь Кафедра мүчөлөрүнүн баары Кыргызстан тарыхы кафедрасы