Изденүүчүлөр жана аспиранттар

Аты жєнї Ээлеген кызмат орду Илимий темасы изилденїїдє эскертїї
кандидаттык доктордук
1 Марызков Н.К. улук окутуучу “XIX к. аягы ХХ к. башындагы Кыргызстандын тїштїгїндєгї туруктуу турак жайлар    
2 Осмонова Б.А. улук окутуучу “Нооруз-кыргыздардын календардык майрамы”    
3 Султанова А.Т. окутуучу Ош облусунун эл аралык байланышы (1991-2011)    
4 Апышева А.К. окутуучу ХХ кылымдын 20-30-жылдардагы Кыргызстандагы отурукташуунун проблемалары    
5 Дїйшєнбаева А.Б. т.и.к,доцент   Роль и место массовой информации в суверенном Кыргызстане  
6 Жумашова Г.С. т.и.к.,доцент   Кыргызстандагы кичи шаарлардын социалдык -экономикалык абалы жана єнїктїрїїнїн перспективалары (Жалал-Абад областынын мисалында 1991-2013-жж.)  
7 Полотова Г. Ч. аспирант Тїрк илимпоздордун дїйнє илимине кошкон салымы    
8 Умаралиев Э.С. аспирант Кыргыздардагы Умай-эненин культу: тарыхый-этнографиялык изилдєєлєр    

Кафедранын илимий иштеринин дагы бир маанилїї багыты бул – студенттик илимий-изилдєє иштери. Кафедранын окутуучуларынын илимий жетекчилиги астында актуалдуу проблемалар боюнча студенттер курстук жана дипломдук иштер жазышат жана коргошот. Ошондой эле, илимий-изилдєє ишине жєндємдїї студенттер кафедранын окумуштууларынын жетекчилиги менен илимий макала, доклад жазышып, студенттик жана жаш илимпоздордун илимий конференцияларына катышышат жана илимий ийгиликтерге жетишїїдє.