Окумуштуулар кеңешинин курамы

Окумуштуулар кенеши курам

19-20 курамы.FR12