Иш пландар

Тарых факультетинин магистратура бөлүмүнүн 201 7 -20 22 -окуу

жыл д арына карата түзүлгөн стратегиялык өнүгүү иш планы.

Аткарылуучу иштердин мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

Магистранттарды кабыл алуу үчүн үгүттөө иш чараларын жүргүзүү жана күчтөндүрүү

Жыл сайын

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

2.

Магистранттарды окуу графиги боюнча түшүндүрүү, тааныштыруу жана уюштуруу иштерин жүргүзүү

Жыл сайын

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

3.

Башка ЖОЖдордон илимпоздорду чакырып конок лекцияларын уюштуруу

Жыл сайын

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

4.

Магистратурада окутулуучу предметтер боюнча жумушчу программалар, силлабус, ОМКлардын сапаттуу түзүлүшүн көзөмөлгө алуу жана электрондук версияларын сайтка жайгаштыруу

Жыл сайын

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Жумашова Г.С. магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

5.

Илимий-изилдөө иштерине магистранттарды тартуу жана илимий конференцияларды тынымсыз уюштуруу, катышуусун камсыз кылуу

Жыл сайын

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

магистранттар

6.

Окутуунун технологиялары боюнча электрондук доскаларды окутуучулар жана магистранттар тарабынан толук колдонууга жетишүү

Жыл сайын

Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар,

магистранттар

7.

Магистратуранын багыттарына алынган лицензияда көрсөтүлгөн “дистанттык окутуунун технологияларын колдонуу менен” деген көрсөтмөнүн негизинде on-line режиминде окутууга толук жетишүү

Жыл сайын

Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар,

магистранттар

8.

Корголгон магистрдик диссертациялардын электрондук базасын түзүүгө жетишүү

Жыл сайын

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар,

магистранттар

9.

“Социалдык-экономикалык билим берүү” багыты боюнча магистрдик программанын негизи болгон КРнын билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын мазмуну билим берүүнүн дүйнөлүк стандартынын мазмунуна шайкеш келгендигин эске алуу менен, эл аралык билим берүү мейкиндигинин алкагында башка ЖОЖдор менен ОшМУнун ортосундагы окуу пландарындагы тиешелүү денгээлде шайкештикке жетишүү жана ички тышкы мобилдүүлүктү жандандыруу, күчтөндүрүү (1,5%)

Жыл сайын

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар,

магистранттар

10.

Электрондук лекциялардын толук базасын түзүүгө жетишүү

Жыл сайын

Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

11.

“Социалдык-экономикалык билим берүү” багытындагы магистранттары тарабынан илимий чөйрөдө социалдык түрдүү тармактарынын өнүгүшүнө реалдуу салым кошо ала турган фундаменталдык жана колдонмо мүнөзгө ээ изилдөөлөрдүн жүргүзүлүшүнө шарт түзүү максатында факультеттин базасында илимий лабаратория ачуу

2017-жыл сентябрь

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

12.

Магистратура бөлүмүнө сабак берген дициплинасы боюнча ар бир лектор тарабынан окуу китебин чыгарууга жетишүү

Жыл сайын

Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

13.

Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар жана магистранттардын жергиликтүү жана чет элдик илимий байланыштарды күчөтүү жана илимий долбоорлор менен иштөөсүнө жетишүү

Жыл сайын

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар,

магистранттар

14.

Магистратурада окутуунун дистанттык технологиясын колдонууну кенири жайылтуу боюнча атайын электрондук лекция, тестирлөө иш-чаралары жүргүзүү менен окуу процессиндеги ачыктык жана жеткиликтүүлүк камсыз кылуу максатында интернеттик көзөмөл-маалымдоону жандандыруу

Жыл сайын

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар,

магистранттар

15.

“Социалдык-экономикалык билим берүү” багыты боюнча магистрдик программанын мазмуну, кесиптик компетенциялары, күтүлүүчү натыйжаларынын маңызы чагылдырылган материялдарды талкулоо максатында тиешелүү мекеме-уюмдар менен жолугушууларды өткөрүү

Жыл сайын

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

Тарых факультетинин магистратура бөлүмүнүн 2017-2018-окуу

жылына карата түзүлгөн иш планы.

Аткарылуучу иштердин мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

Магистратура бөлүмүнүн 2017-2018-окуу жылына карата түзүлгөн иш планын бекитүү

Сентябрь

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

2.

Магистратура бөлүмүнүн сабактарынын жадыбалын, семестровкаларын, жумушчу окуу планын, регламентин бекитүү.

Сентябрь

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Жумашова Г.С.

3.

Магистранттардын сабакка катышуусун, жетишүүсүн жана сабактардын жүрүшүн үзгүлтүксүз текшерүүгө алуу.

Жыл бою

Жумашова Г.С.

Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

4.

Магистранттар менен график боюнча түшүндүрүү, тааныштыруу жана уюштуруу иштерин жүргүзүү

Сентябрь

Октябрь

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

5.

Тандоо курстарын презинтациялоо

Сентябрь

Октябрь

Жумашова Г.С.

6.

Контрак төлөмдөрүн өз убагында төлөөсүн көзөмөлдөө

Ноябрь Апрель

Декандын контрак боюнча орун басары

7.

Магистранттардын жекече графигин тактоо жана бекитүү

Сентябрь

Октябрь

Жумашова Г.С.

Магистранттар

8.

Көз карандысыз аккредитациялоого магистратура бөлүмүнүнү иш кагаздарын даярдоо

Жыл бою

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

9.

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмүнө тиешелүү документтерди өз убагында тапшырып туруу

Жыл бою

Жумашова Г.С.

Магистранттар

10

Башка ЖОЖдордон илимпоздорду чакырып конок лекцияларын уюштуруу

Апрель

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

11

Факультеттин магистратура бөлүмүндө окутулуучу предметтер боюнча жумушчу программалар, силлабус, ОМКлардын сапаттуу түзүлүшүн көзөмөлгө алуу жана электрондук версияларын сайтка жайгаштыруу

Жыл бою

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

12

Илимий-изилдөө иштерине магистранттарды тартуу жана илимий конференцияларга катышуусун камсыз кылуу

Жыл бою

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

13

Магистратура бөлүмүндөгү аралыктагы текшерүүлөрүнүн уюштурулушу жана жыйынтыгы

Октябрь

Декабрь

Февраль

Март

Май

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

14

2017-18- окуу жылына карата магистрдик диссертациялардын темаларын талкулоо жана бекитүү.

Октябрь

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

15

2017-2018- окуу жылына СЭО (м) -1-17 тайпасынын башкаруучулук практикасын уюштуруу.

Ноябрь

Декабрь

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

16

2016-2017- окуу жылындагы СЭО (м)-1 -16, СЭО(м)-2-16 тайпаларынын аткарылган илимий иштеринин эсеп-кысабы.

Апрель

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

17

СЭО (м)-1 -16, СЭО(м)-2-16 тайпаларынын илимий-изилдөөчүлүк практикасын уюштуруу.

Ноябрь

Декабрь

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

18

2017-2018-окуу жылындагы магистранттардын кышкы сессиянын уюштурулушу жана жүрүшү.

Декабрь

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

19

Башкаруучулук жана илимий-изилдөөчүлүк практикаларынын жыйынтыгы.

Декабрь

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

20

II жарым жылдыктагы сабактардын жадыбалын жана регламентин бекитүү.

Февраль

Жумашова Г.С.

21

2-курстун магистранттарынын жайкы сессиясынын жүрүшү.

Февраль

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

22

Магистратура бөлүмүндөгү окуу-усулдук, илимий иштеринин абалы: проблемалары жана перспективасы. (Магистранттар менен биргеликте тегерек стол)

Март

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

23

Магистранттардын күнүнө карата уюштурулган иш чарага илимий макалалар менен катышуу.

Апрель

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

24

Магистратура бөлүмүндөгү Мамлекеттик аттестацияга даярдык

Май

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

25

II жарым жылдыктагы илимий педагогикалык жана илимий изилдөөчүлүк практикаларын уюштуруу жана жүрүшү.

Март Апрель

Май

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

26

Магистрдик диссертацияларынын алдына ала коргоого даярдыгы жана өткөрүү.

Май

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

27

2017-2018-окуу жылындагы магистранттардын жайкы сессиясынын жүрүшү.

Май

Июнь

Жумашова Г.С. Кафедра башчылары

Магистранттар

28

Магистратура бөлүмүндөгү МАнын эсеп-кысабы

Июнь

МАнын төрагасы

29

Магистратура бөлүмүндөгү жалпы эсеп кысап.

Июнь

Жумашова Г.С.

Тарых факультетинин магистратура бөлүмүнүн көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча 2017-2018-окуу

жылына карата түзүлгөн иш планы.

Аткарылуучу иштердин мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

Магистратура бөлүмүнүн ачык сабактарынын жадыбалын түзүү

Сентябрь

Жумашова Г.С.

Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

2.

Магистратура бөлүмүндөгү түзүлгөн негизги билим берүү программасын кайрадан талкулоо

Октябрь

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С. Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

3.

Окутуулуучу предметтерди күтүлүүчү натыйжаларга багытталып түзүлүүсү үчүн компетенциялардын матрицасын аныктоо

Ноябрь

Магистратура жана жана PhD докторантура бөлүмү Жумашова Г.С.

4.

Магистратура бөлүмүндөгү окутулган предметтерин окуу методикалык комплексттерин кайрадан талапка ылайык түзүү

Жыл бою

Жумашова Г.С.

Магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

5.

Бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу уюштуруу

Февраль

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

6.

Иш берүүчү үчүн сапаттуу билим берүү максатында стейхолдерлер менен жолугушуп НББПны жана окуу планын талкулоо

Март

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Тарых факультетинин магистратура бөлүмүнүн 2017-2018-окуу

жылына карата иш чараларынын планы.

Аткарылуучу иштердин мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

Тарых факультетинде атайын магистранттар үчүн илимий кружок жана илимий лаборатория ачуу

Ноябрь

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

2.

“Магистратуранын учурдагы абалы жана келечеги” деген темада семинар

Февраль

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

3.

“Мектептерде тарых, жаран таануу предметтерин окутуудагы негизги маселелер” деген темада тегерек стол

Март

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

4.

Магистранттарга илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдө кездешкен кыйынчылыктарды жоюу максатында ой бөлүшүү

Май

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

Тарых факультетинин магистратура бөлүмүнүн 2017-2018-окуу

жылындагы февраль айына карата иш чараларынын планы.

Аткарылуучу иштердин мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

“Магистратуранын учурдагы абалы жана келечеги” деген темада 27-февралда семинар өткөрүү

Февраль

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

2.

Магистранттарга илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдө кездешкен кыйынчылыктарды жоюу максатында ой бөлүшүү

Февраль

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

3

2018-2019-окуу жылына карата элективдүү курстарга тандоолорду уюштуруп өткөрүү жана тандалган предметтерди факультеттин Окумуштуулар кеңешинде бекитүү

Февраль

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

Тарых факультетинин магистратура бөлүмүнүн 2017-2018-окуу

жылындагы кесипке багыт берүү боюнча иш чараларынын планы.

Аткарылуучу иштердин мазмуну

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

Тарых жана юридика факультетиндеги бүтүрүүчүлөр менен кесипке багыт берүү боюнча жолугушуу уюштуруу

Март

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

2.

Кесипке багыт берүү максатында социалдык-экономикалык билим берүү багыты боюнча буклеттерди жаңылап чыгаруу.

Апрель

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар

3

Өзгөн, Кара-Суу, Ноокат райондорундагы мектептердин мугалимдери менен жолгшууларды уюштуруп магистратураны окуудагы артыкчылыктар, мүмкүнчүлүктөр жана келечеги жөнүндө маалымат берүү

Май

Смадияров С.А.

Жумашова Г.С.

Магистранттар, магистратура бөлүмүнө сабак берген окутуучулар