Практикалардын программалары

Программа жогорку окуу жайларынын тарых факультетинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн магистранттарына, усулчу окутуучуларга сунушталат. Сунушталган программада Башкаруучулук практикасынын максаты, милдети жана талаптары так көрсөтүлгөн.

Бул программа КРнын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, жогорку профессионалдык билим берүүнүн социалдык-экономикалык билим берүү багыты (тарых профили) боюнча магистрлерди даярдоо программасынын мамлекеттик стандартынын жана ОшМУнун “Магистрлердин практикаларын өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү жобосунун” негизинде иштелип чыкты.

Программа