КАФЕДРАДА ОКУТУУЛУЧУ ПРЕДМЕТТЕР

КАФЕДРАДА ОКУТУУЛУЧУ ПРЕДМЕТТЕР

Предметтердин аталыштары

1

Кыргызстан тарыхынын орчундуу къйгъйлър (Байыркы жана орто кылымдар доору )

2

Кыргызстан тарыхынын орчундуу къйгъйлър (жаны жана сонку жаны мезгил)

3

Кыргызстандын археологиясы жана этнологиясы

4

Архив таануужана музей таануу

7

Мамлекеттик аттестация (адистиктинпредметтерибоюнчабирдиктүү экзамен)

8

Дипломдук иш

10

Кыргызстан тарыхынын тарыхнаамасы

11

Кыргыз мамлекетт\лгнн тарыхы

12

Кыргызстан тарыхы

13

Кыргызстан тарыхы (байыркыдоор)

14

Кыргызстан тарыхы (ортокылымдар)

15

Кыргызстандын жаңымезгилдегитарыхы

16

Кыргызстандынсоңку жаңымезгилдегитарыхы

17

Кыргызстан тарыхынынбулактаануусу

18

Кыргызстан тарыхынынбулактык жанатарыхнаамалык көйгөйлөрү

19

Курстукиш

20

Илимий изилдөөнүнусулиятыжанаусулу

21

Илимий-изилдъъ практикасы

22

Илимий-педагогикалык практика

23

Археологиянын жанаэтнологиянын негиздери

24

Кыргызстан тарыхы

25

Адистик багыт боюнча практика

26

Къчмъндөрцивилизацияларынынкъйгъйлър

27

Ъндрштк практика

28

Билим берүүнүнжанаилимдинучурдагыкөйгөйлөрү

29

Этнология жанасоциалдык антропология

Жогорудагы предметтерди окутуу менен биздин максатыбыз студенттерге Кыргызстан тарыхы, тарыхнаамасын жана алардын тарыхый булактарын, үйрөтүү болуп саналат. Окутулуп жаткан предметтер окутуунун интерактивдүү усулдарынын эффективдүү формаларын жана жаўы методикалык ыкмаларды колдонуу менен иш алып барылууда. Сабактардын өтүү деңгээли мамлекеттик стандарттык талаптарга толук жооп берет.
Кафедра тарых адистигин даярдоодогу жана тарых эмес адистиктерди окутуудагы негизги кафедранын бири. Окутуучулар факультеттин 2-курсунан 4-курсуна чейинки сабактардын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн окутуп келишүүдө ал эми тарых эмес адистиктер үчүн 2- курстарына Ошондой эле 1-3-курстардын музейдик жана архивтик практикаларды, жетектешет. Кафедра бүтүрүүчү кафедра болуу менен тарых адистигиндеги студенттер жана тарых эмес адистиктер «Кыргызстан тарыхы» боюнча мамлекеттик экзамендерди тапшырышат.