ЖЕКЕЧЕ ИШ ПЛАНДАРЫНЫН ТОЛТУРУЛУШУ

ЖЕКЕЧЕ ИШ ПЛАНДАРЫНЫН ТОЛТУРУЛУШУ

Кафедранын бардык окутуучуларынын жеке иш пландары бар. Жогорку окуу жайларынын талабына ылайык жеке пландар таза жана сапаттуу толтурулган. Окутуучулардын жеке пландары декан тарабынан бекитилген. Окуу жылынын биринчи жана экинчи жарым жылдыктарынын пландары, анын аткарылышы кафедра тарабынан текшерилип, кол коюлат. Окутуучулардын окуу жүктөмү окуу планына ылайык аныкталат, кафедранын жыйынында бекитилет. Анын аткарылышы жылына эки жолу кышкы жана жайкы сессиялардын жыйынтыгында текшерилет. Кафедра окутуучуларынын коомдук милдеттери бөлүштүрүлгөн.

Аты жөнү

Коомдук иштер

Эскертүү

1

Ташмаматов О.А. т.и.к.доцент

Кафедра башчысы

2

Ураимов У.Н. улук окутуучу

Аксакалдар Кеңешинин төрагасы

3

Рыскулов К.К. окутуучу

Дене тарбия иштеринин төрагасы

4

Адылбекова Б.У, улук окутуучу

Аялдар кеңешинин төрайымы

5

Шаанов Т.М. т.и.к. улук окутуучу

Тарбиялык иштер боюнча жоопкер

6

Атаканова Г.А. окутуучу

Кафедранын иш кагаздары жана усулдук иштер боюнча жоопкер

8

Усманов Т.М,. окутуучу

Практика боюнча жоопкер

9

Сатыбалдиева Ч.Т. т.и.к., доцент

Илимий иштер боюнча жоопкер