ИЗДЕНҮҮЧҮЛӨР ЖАНА АСПИРАНТТАР

ИЗДЕНҮҮЧҮЛӨР ЖАНА АСПИРАНТТАР

Аты жөнү

Ээлеген кызмат орду

Илимий темасы изилденүүдө

эскертүү

кандидаттык

доктордук

1

Ураимов У.Н.

улук окутуучу

“XIX-кылымдын экинчи жарымындагы Кыргызстанда социалдык – экономикалык мамилелердин эволюлицялары”

2

Алтымышова В.К.

улук окутуучу

““Синцзян (КЭР) кыргыздарынын азыркы учурдагы материалдык маданияты”

3

Адылбекова Б. У.

Улук окутуучу

“Орус тилдүү тарыхнаамалык булактардагы түштүк кыргыздар жөнүндөгү этнографиялык маалыматтар”

4

Солтоев З. А.

окутуучу

Борбордук Азия тарыхынын орус мемовардык булактарда чагылдырылышы

5

Тилекова У К.

окутуучу

“XIX кылымдын аягы – ХХ кылымдын башындагы кыргыз элинин салттуу этикети”

6

Рыскулов К

окутуучу

“Эгемендүү Кыргызстандын саясий онүгүүсү (1991-2010-жж.)”

7.

Токтакун к.Г

аспирант

Кыргыздардагы сот системасынын тарыхый-укуктук маселелери (XIX кылымдын экинчи жарымы – XX кылымдын башы)”

8

Жапарбай к.Н.

аспирант

“ Кыргыз мамлекетинин тарыхынын тарыхнаамасы (совет доору жана эгемендүүлүк мезгили)”

Кафедранын илимий иштеринин дагы бир маанилүү багыты бул – студенттик илимий-изилдөө иштери. Кафедранын окутуучуларынын илимий жетекчилиги астында актуалдуу проблемалар боюнча студенттер курстук жана дипломдук иштер жазышат жана коргошот. Ошондой эле, илимий-изилдъъ ишине жөндөмдүү студенттер кафедранын окумуштууларынын жетекчилиги менен илимий макала, доклад жазышып, студенттик жана жаш илимпоздордун илимий конференцияларына катышышат жана илимий ийгиликтерге жетишүүдө.