НББП


550400 СЭББ НББП Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2003-ж. 30-апрелдеги “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2015-ж. 15-сентябрдагы № 1179/1 буйругу менен бекитилген Мамлекеттик жогорку кесиптик билим берүү стандартынын негизинде түзүлдү жана факультеттин Окумуштуулар кеңешинин №1 02.09.2016 протоколу менен бекитилди. НББП Социалдык-экономикалык билим берүү багыты боюнча “Тарых” профилинде академиялык “бакалавр” баскычындагы адистерди даярдоого багытталат. НББП окутуунун максатын, күтүлүүчү натыйжаларын, мазмунун, окуу процессин ишке ашыруунун технологияларын, шарттарын регламентештирет жана адистерди даярдоонун сапатын баалоону аныктап, өз ичине: окуу планын, окуу курстарынын, предметтердин, дисциплиналардын (модулдардын) жумушчу программаларын жана таанышуу, адаптациялык, кесиптик-базалык, кесиптик-профилдик практикалардын окуу-методикалык мазмундагы документтерин ичине камтыйт.
Соц.работа-ООП-2022-2023
НББП-2019
НББП-2018