Окуу-усулдук колдонмолор жана илимий эмгектер

Жалпы тарых жана ТОУ кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын монографияларынын тизмеси

Монографиянын аталышы

Автору

Шаары, жылы

Көлөмү

1

Содружество независимых государств (СНГ)

Кадыров Т. Д., Ботоноев Ж. С.

Ош, 2009

190 б.

2

Кыргызстанда радиоуктуруу жана телекөрсөтүүлөрдүн калыптануу жана өнүгүү тарыхы

Кадыров Т. Д.

Ош, 2013

10 б.т., 155 б.

3

История Центральной Азии

Кадыров Т. Д.

Ош, 2007

262 б.

4

История Центральной Азии

Кадыров Т. Д.

Ош, 2012

220-б.

5

Чыгыштын тарыхы боюнча тарыхый окуялардын, аталгылардын жана түшүнүктөрдүн энциклопедиялык сөздүгү

Адилбаев Ж. А.

Ош, 2014

24,5 б.т., 392-б.

6

Кытайдын соңку тарыхы (1918-2013-жж.)

Адилбаев Ж. А.

Ош, 2014

9 б. т., 142 б.

7

Япониянын соңку тарыхы (1918-2010-жж.)

Адилбаев Ж. А.

Ош, 2014

6 б. т., 94 б.

8

Индиянын соңку тархы (1918-2005-жж.)

Адилбаев Ж. А.

Ош, 2008

6,5 б. т., 102 б.

9

Азыркы мезгилдеги Кыргызстандын түштүгүндөгү этнодемографиялык жүрүмдөр (Жалал-Абад облусундагы этносоциологиялык изилдөөнүн негизинде)

Чыныкеева Г. Э.

Ош, 2016

10 б. т. 158 б.

10

Таш-Көмүр шаары: мезгил, доор жана инсандар (1918-2012-жж.)

Жумашова Г. С.

Ош, 2016

11,7 б. т., 185 б.

11

Жаңы мезгилдин тарыхы (1640-1871-жж.)

Жумашова Г. С.

Бишкек, 2015

12,5 б. т.,196 б.

Из истории почты Кыргызстана

Дуйшонбаева А.

Бишкек, 2013

127 б.


“Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология” кафедрасынын окутуучуларынын монографияларынын тизмеси

Аты-жөнү

Аталышы

Чыгарылган жылы

Бети, п.л.

Смадияров С.А.

Из истории становления и развития высших государственных органов власти и управления Кыргызстана (20-30-гг.)

Ош, 1999

3,2 п.л.

Смадияров С.А.

Становление и развитие государственного аппарата Кыргызской Республики в период ее автономии (1924-1936 гг..)

Ош, 2001

4,5 п.л.

Смадияров С.А.

Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхынын барактары

Ош, 2003

7,0 п.л.

Смадияров С.А.

Романовдор сулалеси

(1613-1917-жж.)

Ош, 2005

5,25 п.л.

Смадияров С.А.

Кыргыз башкаруучуларынын кыскача тарыхы (Кенеш доору)

Ош, 2006

5,0 б.т.

Смадияров С.А.

Өмүрү өрнөк инсандар

Ош, 2007

3,9 б.т.

Смадияров С.А.

Политическое развитие Кыргызстана после мартовской народной революции 2005 г.

Ош, 2008

4,0

п. л.

Смадияров С.А.

Советтик Кыргызстандын саясий жана мамлекеттик жетекчилери (1924-1991-жж.)

Ош – 2012

4, 25 б.т.

Смадияров С.А.

Кыргызское государство в период автономии (1924 – 1936 гг.)

Saarbruken (Германия) - 2012

10, 25

п.л.

Смадияров С.А.

Кыргыз мамлекети автономия жылдарында (1924-1936-жж.): түзүмү, ишмердиги, ишмерлери

Ош, 2016

13,0 б.т.

Ташмаматов О.А.

Узген в письменных источниках (эпоха средних веко и нового времени)

Ош, 2008

72 б.

Таштаматов О.А.

Город Узген в новейшей истории (источники советской эпохи)

Ош, 2008

60 б.

Сатыбалдиева Ч.Т

Традиционные вышивание кыргызов во второй половине XIX – нач. XX вв. (на примере юга Кыргызстана)

-Ош, 2009

190

Сатыбалдиева Ч.Т.

Кыргызы. Энциклопедия.

( История, этнология, культура)

В составе ред.коллегии

Москва. РАН Россия, 2016

500