НББП

Кыргыз Республикасынын

билим берүү жана илим министрлиги

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

БЕКИТЕМИН

ОшМУнун окуу иштери боюнча

проректору, педагогика илимдеринин кандидаты Божонов З. C_________________

«______» ______________ 2018-ж.

ОРТО кесиптик билим берүүнүн

негизги билим берүү программасы

ДАЯРДОО БАГЫТЫ: “БАШКАРУУНУ ДОКУМЕНТАЦИЯЛЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА АРХИВ ЖҮРГҮЗҮҮ” ( КОЛЛЕДЖ)

Окуунун түрү: күндүзгү

Окуу мөөнөтү: жалпы орто билими боюнча 1 жыл 10 ай

орто жалпы билими 2 жыл 10 ай


НББПнын стратегиялык өнүгүү планы - 2019-2024
НКББП - 2019-2020
НББП-2018-2019