Максаты жана милдеттери

Кафедранын негизги максаты жана милдети Кыргыз Республикасынын билим берїї жана илим министрлиги тарабынан бекитилген мамлекеттик жаўы стандарттын негизинде, учурдун талабына багыттап жаўы тарыхый булактарды пайдалануу менен, окутуунун методологиялык проблемаларын илимий негизде анализдеп, кафедранын усулдук секцияларында талкуулап, окутуунун жаўы интерактивдїї ыкмалары, инновациялык жана этнопедагогикалык технологияларга таянып окутууну кафедранын ар бир мїчєсї єзїнїн милдети деп эсептейт.

Анткени, ар бир илимдин денгээли анын методологиялык абалы менен аныкталат. Методологиялык ыкмалардын жана усулдардын къп тїрдїїлїгїнє карабастан учурда тарыхтын теория жана методологиялык проблемалары сейрек кєтєрїлїїдє, ошондуктан аталган маселе актуалдуу болуп саналат.

Ошондуктан кафедранын милдеттеринин бири, жогорудагы маселелер боюнча кафедранын ар бир мїчєсї ар тараптуу тереў илимий изилдъъ, чыгармачылык эмгектенїї менен бирге єзїнїн їстїнєн тынымсыз иштєє болуп саналат.

Кафедранын башкы максаты: орто мектептер, жогорку жана атайын орто окуу жайларынын окуучулары менен окуу китептерин жазууга жигердуу катышуу менен жогорку квалификациялуу, ар тараптуу єнїккєн, тынымсыз эмгектенген тарыхчы адистерди даярдоо болуп саналат.